Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 9 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 9 дүгээр сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  2016 оны 9-р сарын  …. -ний

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 8 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 8 дугаар сарын ажлын тайлан

2016 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны зуны бага

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 7 дугаар сарын ажлын тайлан

2016 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны зуны бага

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 6 дугаар сарын ажлын тайлан

2016 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны зуны бага

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 5 дугаар сарын ажлын тайлан

2016 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны зуны бага

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 4 дүгээр сарын ажлын тайлан

2015-2016 оны өвлийн их ачааллын батлагдсан горимийг мөрдүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн зохицуулалт, ДЦС-уудын ЦЭХ, ДЭХ-ний түгээлтийн мэдээг маягтын дагуу боловсруулж ЭХЯ-нд

Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК