Эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын телефон утасны нэгдсэн жагсаалтыг  шинэчлэж байгаа учир  өөрийн болон харъяа байгууллагуудынхаа  телефон утас, гар утас, электрон шуудангийн хаягийн жагсаалтыг хавсралт маягтын дагуу  гаргаж  2017 оны 1-р сарын 25-ны onon@ndc.energy.mn хаягаар илгээнэ үү. Тодруулах зүйл байвал 70041371-242 тоот утаснаас асуух боломжтой.  Мөн  байгууллага, ажил үйлчилгээнийхээ тухай  сурталчилгааг хамт ирүүлж энэхүү нэгдсэн жагсаалтын хуудсанд өнгөтөөр хэвлүүлэх боломжтой. Жагсаалтыг MSOffice-ийн EXCEL програм ашиглан Arial, 10 үсгийн хэмжээтэй доорх загварын дагуу хийж, onon@ndc.energy.mn хаягаар ирүүлнэ үү

БАЙГУУЛЛАГА, КОМПАНИЙН НЭР

[ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГ ]

Байгууллага, компаний электрон шуудангийн хаяг болон факсын дугаар

Албан тушаал Нэр Дотуур утас Гадуур утас Гар утас Э/шуудангийн

хаяг

1.