Browsing Category

Диспетчерийн зохицуулалт

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 12 дугаар сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж батлуулсан ба 9-р

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 11 дүгээр сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ, бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан ба 9-р

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 10 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 10 дугаар сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  2016 оны 9-р сарын  …. -ний

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 9 дүгээр сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 9 дүгээр сарын ажлын тайлан

2016-2017 оны “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны өвлийн их   ачааллын үеийн горим”-уудыг боловсруулан  2016 оны 9-р сарын  …. -ний

Comments Off on Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 8 дугаар сарын ажлын тайлан

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 8 дугаар сарын ажлын тайлан

2016 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны зуны бага

0

Диспетчерийн зохицуулалтын 2016 оны 7 дугаар сарын ажлын тайлан

2016 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн салбарын ерөнхий инженерүүдийн зөвөлгөөнөөр хэлэлцүүлж  батлуулсан “ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ болон бусад бүсийн системүүдийн 2016 оны зуны бага

Back to Top Copyright © 2001-2015 - Диспетчерийн үндэсний төв ХХК